Blue Flower

ครูอารีรัตน์  ธานี  และ ครูภัทราพร อุทธา ร่วมนำเสนอผลงาน "เครื่องวัดค่า ph" ในการประกวดโครงการ KidBright : Coding at school for Teacher "KruKid Contest" ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานเปิดโครงการนิเทศบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา นิเทศสัญจร "สพม.29 พบเพื่อนครู" ในกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขต 4 (อำนาจเจริญ) พนา ณ โรงเรียนพนาศึกษา {ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 โรงเรียนพนาศึกษา ได้โล่รับรางวัลระดับประเทศ "การขยายผลรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง" โดยมีตัวแทนเข้ารับรางวัลคือ คุรครูฉวีวรรณ ผาใหญ่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ครูแกนนำ อย.น้อย

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ครู-บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนพนาศึกษา โดยการนำของนายสุกิจ จันทบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนพนาศึกษา ได้ ร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อเป็นสาธารณกุศล ให้กับสภากาชาดไทย {ภาพกิจกรรม}