Blue Flower

นโยบายยกระดับผลO-NET สูงขึ้น จากท่านภัทรศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

 

 

 

 

 

 

ครูอารีรัตน์  ธานี  และ ครูภัทราพร อุทธา ร่วมนำเสนอผลงาน "เครื่องวัดค่า ph" ในการประกวดโครงการ KidBright : Coding at school for Teacher "KruKid Contest" ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 โรงเรียนพนาศึกษา ได้โล่รับรางวัลระดับประเทศ "การขยายผลรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง" โดยมีตัวแทนเข้ารับรางวัลคือ คุรครูฉวีวรรณ ผาใหญ่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ครูแกนนำ อย.น้อย