Blue Flower

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานเปิดโครงการนิเทศบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา นิเทศสัญจร "สพม.29 พบเพื่อนครู" ในกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขต 4 (อำนาจเจริญ) พนา ณ โรงเรียนพนาศึกษา {ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ครู-บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนพนาศึกษา โดยการนำของนายสุกิจ จันทบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนพนาศึกษา ได้ ร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อเป็นสาธารณกุศล ให้กับสภากาชาดไทย {ภาพกิจกรรม}

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพนาศึกษา ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นการที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่า ท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้  {ภาพกิจกรรม}

เมื่อวันที่ 18 มิถุยายน 2562 โรงเรียนพนาศึกษา โดยท่านผู้อำนวยการสุกิจ จันทบาล ได้นำข้าราชการ และนักเรียนโรงเรียนพนาศึกษา จัดกิจกรรมเปิดงาน kick off  จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ " ซึ่งเป็นโครงที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 มีความตั้งพระทัยที่จะถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระบิดา ด้วยความรัก ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยให้อยู่ดี มีสุข ตลอดเรื่อยมา จวบจนถึงรัชสมัย รัชกาลที่ 10 ในปัจจุบัน {ภาพกิจกรรม}

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนพนาศึกษา ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่อง ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10 {ภาพกิจกรรม}