เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนพนาศึกษา ได้จัดกิจกรรม ปรับพื้นฐานนักเรียนในระดับ ม.1 และ ม.4  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการเรียน การดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้และใช้ชีวิตในโรงเรียนอย่างมีความสุขต่อไป {ภาพกิจกรรม}