Blue Flower

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ครู-บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนพนาศึกษา โดยการนำของนายสุกิจ จันทบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนพนาศึกษา ได้ ร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อเป็นสาธารณกุศล ให้กับสภากาชาดไทย {ภาพกิจกรรม}