Blue Flower

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานเปิดโครงการนิเทศบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา นิเทศสัญจร "สพม.29 พบเพื่อนครู" ในกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขต 4 (อำนาจเจริญ) พนา ณ โรงเรียนพนาศึกษา {ภาพกิจกรรม