Blue Flower

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 โรงเรียนพนาศึกษา ได้โล่รับรางวัลระดับประเทศ "การขยายผลรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง" โดยมีตัวแทนเข้ารับรางวัลคือ คุรครูฉวีวรรณ ผาใหญ่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ครูแกนนำ อย.น้อย