เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 อำเภอพนา ได้จัดงานวันครูครั้งที่ 63 ขึ้นโดยใช้สถานที่ หอประชุมโรงเรียนพนาศึกษา ประธานในพิธีคือ นายปรัชญา พิมพาแป้น นายอำเภอพนา ในกิจกรรมภาคเช้าจะเป็นการระลึกถึงบูรพคณาจารย์ ในภาคบ่าย ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของครูในอำเภอพนา {ภาพกิจกรรม}