วิสัยทัศน์
 โรงเรียนดี    มีหลักธรรมาภิบาล บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์ จัดการศึกษาสู่สากล  บนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ (Mission)
1. สร้างโรงเรียนชั้นดี ด้วยหลักธรรมาภิบาล ได้มาตรฐานสากล
2. พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง
3. จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะพื้นฐานในการทำงาน ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและนำไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโลก
5. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  อย่างต่อเนื่อง