ฝ่ายบริหาร

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา
นายอชิระ วิริยสุขหทัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม.
นางสาวโฉมสุดา บุญล้อม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม.
 นายกฤชนนท์ บุญรอด  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ชำนาญการพิเศษ  ศษ.ม.
 นางสาวนัทธมน  ผลทวี  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ชำนาญการพิเศษ  ศษ.ม.

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา วิชาเอก หน้าที่พิเศษ
นางรัตติยา นาสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ วท.บ. สถิติประยุกต์ งานกิจการฯ
นายกิตติศักดิ์ รัตนศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาตร์ หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ
นายคณพศ คณะรูป ครู ชำนาญการ วท.บ. คณิตศาตร์ หัวหน้างานทะเบียน
นางปิยวรรณ ผ่าโผน ครู ชำนาญการ วท.บ. คณิตศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางประไพศรี โล่ห์คำ ครู ชำนาญการ วท.บ. คณิตศสาตร์ หัวหน้างานพัสดุ
นางเสาวลักษณ์ ทองหมื่น ครู ชำนาญการ ศษ.ม. หลักสูตรฯ งานการเงิน
ว่าที่ ร.ต.ภาณุพงษ์   บุตรภักดิ์ ครู - วท.บ. คณิตศาสตร์ งานบุคลากร
นางสาวสุทรรศนีย์ รัตนก้านตง ครู - ค.บ. คณิตศาสตร์ งานทะเบียน
นางสาว พรนภา พรมวัน ครู - ศศ.บ. คณิตศาสตร์ งานวิชาการ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา วิชาเอก หน้าที่พิเศษ
นางรัชดา นิลฉวี ครู ชำนาญการพิเศษ ค.บ. ฟิสิกส์ หัวหน้างานวัดผล
นางสุริศา คณะรูป ครู ชำนาญการพิเศษ ค.บ. ฟิสิกส์ หัวหน้างานแนะแนว
นางมณีวัลย์ รัตนศรี ครู ชำนาญการ ค.บ. ฟิสิกส์ งานประกันคุณภาพฯ
นางสาวศิริวรรณ เคนสุวรรณ ครู - วท.บ. ชีววิทยา งานพัสดุ
นางสาวอรนุช สายทอง ครู - วท.บ. วิทยาศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางภัทราพร อุทธา ครู ชำนาญการ วท.บ. เคมี ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวนภา คำมุล ครู ชำนาญการ ค.บ. คอมพิวเตอร์ งานทะเบียน
นางสาวอารีรัตน์ ธานี ครู ชำนาญการพิเศษ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบุคลากร
นางสาวอาภาภร นวลสนอง ครู - วท.บ. เคมี งานพฤกษศาสตร์ 
นาย วันเฉลิม  พงษ์วิจิตร ครู - ค.บ. คอมพิวเตอร์และเทคโนฯ  หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
นางสาว ศิริเนตร   เกษียร ครู - ศศ.บ. ฟิสิกส์ งานวิชาการ 
นางสาวชฎาพร  อดทน ครู - ค.บ. ชีววิทยา งานแนะแนว 
นางสาวฐิติมา จันทร์พวง พนักงานราชการ - ค.บ. วิทยาศาสตร์ งานสารบรรณ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา วิชาเอก หน้าที่พิเศษ
นางดรุณี เรืองหงษา ครู ชำนาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางมะลิวัลย์ พรมเพชร ครู ชำนาญการพิเศษ ค.บ. บรรณารักษ์ หัวหน้างานห้องสมุด
นางชิดชนก ไชยขาว ครู ชำนาญการ ค.บ. ภาษาไทย งานครูเวรประจำวัน
นางจตุพร   สาระคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ค.ม. ภาษาไทย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
นางสาว ธนวรรณ   ฤทธิพรม ครู - กศ.บ. ภาษาไทย งานการเงิน 
นางสาว มณีกาญจน์ อุปราวัลย์ ครู - ค.บ. ภาษาไทย  งานพัสดุ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา วิชาเอก หน้าที่พิเศษ
นางสุจิตรา สารรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาววาสนา บรรลือ ครู ชำนาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา หัวหน้าฝ่ายกิจการฯ
นางอรทัย ศักดิ์สยาม ครู ชำนาญการพิเศษ ปว.ช. บัญชี หัวหน้าฝ่ายบุคลากร
นางสาวอมรรัตน์ พลหาญ ครู ชำนาญการ ศศ.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ งานโรงเรียนสุจริต
นายสุรพิชัย จำปาศรี ครู - ศศ.บ. สังคมศึกษา งานจราจร
นางสาวณัฐพร  แก้วหาวงค์ ครู ชำนาญการ ค.บ. สังคมศึกษา งานฝ่านกิจการฯ 
นางสาว มธุรดา ลาภา ครู - ค.บ. สังคมศึกษา งานพัสดุ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา วิชาเอก หน้าที่พิเศษ
นายจักรี ต้นงอ ครู ชำนาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ งานกิจการฯ
นายประครอง ไวยพันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ งานสิ่งแวดล้อม
นางสาวจิตตรา มุทา ครู ชำนาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวนิภาพร อ่อนหวาน ครู ชำนาญการ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ งานบุคคล
นางสาวภรณิภา ญาณะพันธ์ ครู - ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ประชาสัมพันธ์
นางสาวนิภาวรรณ์ แสนคูณ ครู - ค.บ. ภาษาอังกฤษ งานกิจการฯ
นางสาวกัสมา อัศวภูมิ ครู - ศศ.บ. ภาษาจีน งานพัสดุ
นางสาว จารุวรรณ  ลุนสิน ครู - ค.บ. ภาษาอังกฤษ  งานสารบรรณ
นางสาววรปภัส  นาคสุข ครู - ศศ.บ. ภาษาจีน  งานสารบรรณ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา วิชาเอก หน้าที่พิเศษ
นายอาคม  เนืองเนตร ครู ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางอำพันธ์  บรรลือ ครู ชำนาญการพิเศษ ศศ.บ. โภชนาการชุมชน หัวหน้างานโภชนาการ
นายชนพล   สุดตา ครู - วท.บ. เกษตรศาสตร์ งานสิ่งแวดล้อม
นางสาววารุณี  สืบผล ครู - วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หัวหน้างานอนามัย
นางสาวกรกนก ก้านสุวรรณ ครูผู้ช่วย - คอ.บ. อิเลคทรอนิกส์ -

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา วิชาเอก หน้าที่พิเศษ
นางสาวพุทธิดา อินหงษา ครู ชำนาญการ ศศ.บ. ศิลปศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายวัฒนศักดิ์ วงศ์คำขาว พนักงานราชการ - ค.บ. ดนตรีสากล งานอาคารสถานที่

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา วิชาเอก หน้าที่พิเศษ
นางจรินทิพย์  ทองสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายสุนัน   อินทบุตร ครู ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน งานพัฒนากีฬา
สิบเอกวุฒิชัย สังคะสี ครู  - ศศ.บ. พลศึกษา งานอนามัย