Blue Flower

จำนวนนักเรียนโรงเรียนพนาศึกษา ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1  97  117  214
มัธยมศึกษาปีที่ 2  90  108  198
มัธยมศึกษาปีที่ 3 59   101  160
รวมระดับ ม.ต้น  246  326  572
มัธยมศึกษาปีที่ 4 63   117  180
มัธยมศึกษาปีที่ 5  68  115  183
มัธยมศึกษาปีที่ 6  60  87  147
รวมระดับ ม.ปลาย  191  319  510
รวมทั้งสิ้น  437  645  1082

 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562