Blue Flower

รายชื่อลูกจ้างประจำ

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา
นายสุทิน ปัญญาดี ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ปวส.
นายรณไกร  เผ่าผา ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ป.6
นางสมปอง   จันทะหงษ์ ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ปริญญาตรี

 

รายชื่อลูกจ้างชั่วคราว

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา
นายมนตรี   ผาใหญ่ นักการภารโรง ม.6
นายคำภา   สาระมูล นักการภารโรง ม.3
นายสมพงษ์  วิไลรัตน์ นักการภารโรง ม.6
นายทรงศักดิ์  ศรีคะเณย์ นักการภารโรง ม.6
นางวารินท์  พาหา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ม.3
นายวินัย ภาษี นักการภารโรง ม.6

รายชื่อครูอัตราจ้างชั่วคราว

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วิชาเอก
นางสาวผกามาศ วงษาสาย ครู (อัตราจ้าง) วท.บ. วิทยาศาสตร์
นางสาวนัตติยา ทองลือ ครู (อัตราจ้าง) ศศ.บ. ภาษาจีน
นางสาวชลิตตา เผ่าผา ครูธุรการ บช.บ. บัญชี
นางสาวเกศรินทร์ ปะวะกุล ครู (อัตราจ้าง) ค.บ. นาฏศิลป์
นายสิทธิศักดิ์ นิมมา ครู (อัตราจ้าง) ศศ.บ. พลศึกษา
MsApril ANN Singwey ครู (อัตราจ้าง) B.E. -