รายชื่อลูกจ้างประจำ

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา
นายรณไกร  เผ่าผา ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ป.6
นางสมปอง   จันทะหงษ์ ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ปริญญาตรี

 

รายชื่อลูกจ้างชั่วคราว

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา
นายมนตรี   ผาใหญ่ นักการภารโรง ม.6
นายสมพงษ์  วิไลรัตน์ นักการภารโรง ม.6
นางวารินท์  พาหา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ม.3
นายวินัย ภาษี นักการภารโรง ม.6
นางลำดวน   เสือดุร้าย นักการภารโรง ม.6

รายชื่อครูอัตราจ้างชั่วคราว

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วิชาเอก
นางสาวผกามาศ วงษาสาย ครู (อัตราจ้าง) วท.บ. วิทยาศาสตร์
นางสาวชลิตตา เผ่าผา ครูธุรการ บช.บ. บัญชี
นางสาวเกศรินทร์ ปะวะกุล ครู (อัตราจ้าง) ค.บ. นาฏศิลป์
นายจตุพงศ์ สาระรัตน์ ครู (อัตราจ้าง) ค.บ. พลศึกษา
MsApril ANN Singwey ครู (อัตราจ้าง) B.E. -