รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพนาศึกษา

ดร.มัธยม  เรืองเสน

นายวีระศักดิ์  โกวศัลยดิลก

นางสาวสุจิตรา สารรัตน์

นายนรินทร์   ถาพร

นายทวีศักดิ์  พรมพิมพ์

ว่าที่พันตรี ชัยศรี  พลเทพ

พระครูสารธรรมาภิวัฒน์

พระครูวรรณคุณาภรณ์

นายพิชิต  กะมณี

นายประดิษฐ์  อุทธา

นายพัฒนา  พลที

นางพากเพียร  กัลยา

นายกนก  ศรศิลป์

นายวีระพันธ์  ศรีธัญญรัตน์

นายอฃิระ วิริยสขหทัย

 

ประธานกรรมการ

ผู้แทนผู้ปกครอง

ผู้แทนครู

ผู้แทนศิษย์เก่า

ผู้แทนองค์กรชุมชน

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้แทนองค์กรศาศนา

ผู้แทนองค์กรศาสนา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการและเลขานุการ