ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนพนาศึกษา เดิม สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ    เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ  ก่อตั้งวันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ. 2506  ทั้งนี้โดยได้รับบริจาคทรัพย์และที่ดินจากข้าราชการ  ประชาชนในท้องที่อำเภอพนาเพื่อนำมาสร้างเป็นอาคารเรียนไม้ 2  ชั้น  ทรงมนิลา  4  ห้องเรียน  รวมงบประมาณค่าก่อสร้างและที่ดินเป็นเงิน 109,862  บาท  มีชื่อว่า  “โรงเรียนพนา”  เนื่องจากชื่อไปตรงกับโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอพนา  จึงเปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนพนาศึกษา”  ตั้งแต่วันที่  14  มกราคม พ.ศ. 2509 ผู้บริหารคนแรกคือนายสุระ  สารราษฎร์ ปัจจุบันมีเนื้อที่  63  ไร่  1 งาน  40  ตารางวา  

ที่ตั้งของสถานศึกษา

          โรงเรียนพนาศึกษา  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 10  ตำบลพระเหลา  อำเภอพนา   จังหวัดอำนาจเจริญ  รหัสไปรษณีย์  37180   โทรศัพท์  0-4546-3510  เว็บไซต์  http://www.phana.ac.th   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราฃธานี อำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

พื้นที่บริการของโรงเรียน

     โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนพนาศึกษามี  14  โรงเรียน  ดังนี้                 

1.  โรงเรียนในตำบลพนา  ได้แก่  โรงเรียนอนุบาลพนา  โรงเรียนบ้านนาสะแบง                

2.  โรงเรียนในตำบลพระเหลา  ได้แก่  โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล)  โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก  โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)  โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์ 

3.  โรงเรียนในตำบลไม้กลอน  ได้แก่  โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง  โรงเรียนบ้านจิก โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี  โรงเรียนบ้านโพนเมือง  โรงเรียนบ้านนายูง  โรงเรียนบ้านไม้กลอนดอนหวาย  โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด  โรงเรียนบ้านโนนสูงโคกกลาง

           คำขวัญของโรงเรียน                 ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  สามัคคี  มีวินัย

           คติพจน์ของโรงเรียน                ชาวพนาต้องแข่งขันด้วยการศึกษา

          ปรัชญาของโรงเรียน                ปญญา  โลกสมิ  ปชโชโต  ปัญญาเป็นแสงสว่างแก่โลก

          สีประจำโรงเรียน                    แสด-ขาว  ความหมาย  ชาวพนาศึกษาจะต้องมีทั้งความรู้และคุณธรรม 

          ต้นไม้ประจำโรงเรียน               ต้นทองกวาว

          พระพุทธรูปประจำโรงเรียน        พระพุทธมงคลเทพนิมิต

          ตราประจำโรงเรียน                

รูปป่าน้ำฝน  หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์