เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนพนาศึกษา ได้จัดกิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ซึ่งในภาคกลางคืน ได้รับความกรุณาจากท่านนายปรัชญา พิมพาแป้น นายอำเภอพนา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีชุมนุมรอบกองไฟ {ภาพกิจกรรม