เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนพนาศึกษา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพนาศึกษา นายสุกิจ จันทบาล  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี {ภาพกิจกรรม}