เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 โรงเรียนพนาศึกษา ได้โล่รับรางวัลระดับประเทศ "การขยายผลรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง" โดยมีตัวแทนเข้ารับรางวัลคือ คุรครูฉวีวรรณ ผาใหญ่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ครูแกนนำ อย.น้อย

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างโดมคลุมลานอเนกประสงค์หน้าอาคารเรียน 55 ปีพนาศึกษา วันศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนพนาศึกษา

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานเปิดโครงการนิเทศบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา นิเทศสัญจร "สพม.29 พบเพื่อนครู" ในกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขต 4 (อำนาจเจริญ) พนา ณ โรงเรียนพนาศึกษา {ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18 มิถุยายน 2562 โรงเรียนพนาศึกษา โดยท่านผู้อำนวยการสุกิจ จันทบาล ได้นำข้าราชการ และนักเรียนโรงเรียนพนาศึกษา จัดกิจกรรมเปิดงาน kick off  จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ " ซึ่งเป็นโครงที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 มีความตั้งพระทัยที่จะถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระบิดา ด้วยความรัก ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยให้อยู่ดี มีสุข ตลอดเรื่อยมา จวบจนถึงรัชสมัย รัชกาลที่ 10 ในปัจจุบัน {ภาพกิจกรรม}