Blue Flower

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนพนาศึกษา ได้จัดกิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ซึ่งในภาคกลางคืน ได้รับความกรุณาจากท่านนายปรัชญา พิมพาแป้น นายอำเภอพนา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีชุมนุมรอบกองไฟ {ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 อำเภอพนา ได้จัดงานวันครูครั้งที่ 63 ขึ้นโดยใช้สถานที่ หอประชุมโรงเรียนพนาศึกษา ประธานในพิธีคือ นายปรัชญา พิมพาแป้น นายอำเภอพนา ในกิจกรรมภาคเช้าจะเป็นการระลึกถึงบูรพคณาจารย์ ในภาคบ่าย ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของครูในอำเภอพนา {ภาพกิจกรรม}