เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพนาศึกษา ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นการที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่า ท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้  {ภาพกิจกรรม}

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนพนาศึกษา ได้จัดกิจกรรม ปรับพื้นฐานนักเรียนในระดับ ม.1 และ ม.4  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการเรียน การดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้และใช้ชีวิตในโรงเรียนอย่างมีความสุขต่อไป {ภาพกิจกรรม}

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนพนาศึกษา ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่อง ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10 {ภาพกิจกรรม}

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนพนาศึกษา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพนาศึกษา นายสุกิจ จันทบาล  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี {ภาพกิจกรรม}