เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพนาศึกษา ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นการที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่า ท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้  {ภาพกิจกรรม}