Blue Flower

จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง วิทยฐานะ และเพศ 

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
อันดับ จำนวน
ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม
ผู้อำนวยการ  ชำนาญการพิเศษ  คศ.3  1  -  1
รองผู้อำนวยการ  ชำนาญการพิเศษ  คศ.3 1 1 2
 รวม   1 1 2
ครู
 ชำนาญการพิเศษ  คศ.3  5  15 20
 ชำนาญการ  คศ.2 10 11
 ไม่มีวิทยฐานะ   2 9 11
 รวม   9 33 42
ครูผู้ช่วย     2 10  12
ลูกจ้างประจำ     1  1  2
 พนักงานราชการ      1  1 2
 ลูกจ้างชั่วคราว      4  6  10
 รวมทั้งสิ้น     19 52 71

                        หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2564