Blue Flower

จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง วิทยฐานะ และเพศ 

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
อันดับ จำนวน
ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม
ผู้อำนวยการ  ชำนาญการพิเศษ  คศ.3  1  -  1
รองผู้อำนวยการ  ชำนาญการพิเศษ  คศ.3  -  -  -
 รวม    -  -
ครู
 ชำนาญการพิเศษ  คศ.3  5  15 20
 ชำนาญการ  คศ.2 10 11
 ไม่มีวิทยฐานะ   2 9 11
 รวม   11 35 46
ครูผู้ช่วย      1  8  9
ลูกจ้างประจำ     1  1  2
 พนักงานราชการ      1  1 2
 ลูกจ้างชั่วคราว      6  6  12
 รวมทั้งสิ้น     18 50 68