Blue Flower

จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง วิทยฐานะ และเพศ 

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
อันดับ จำนวน
ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม
ผู้อำนวยการ  ชำนาญการพิเศษ  คศ.3  1  -  1
รองผู้อำนวยการ  ชำนาญการพิเศษ  คศ.3  -  -  -
 รวม    -  -
ครู
 ชำนาญการพิเศษ  คศ.3  8  20 28 
 ชำนาญการ  คศ.2  9 10 
 ไม่มีวิทยฐานะ    11  13
 รวม    11  40 51
ครูผู้ช่วย      1  1  2
ลูกจ้างประจำ      2  1  3
 พนักงานราชการ      1  2  3
 ลูกจ้างชั่วคราว      6  6  9
 รวมทั้งสิ้น      22 50 72