Blue Flower

 

นายสุกิจ จันทบาล

ผู้อำนวยการโรงเรียนพนาศึกษา
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 
     

นายชาตรี เจริญศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ

 

นางสาววรรณศรี อุทธา
 ครูชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ