นายอชิระ  วิริยสุขหทัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนพนาศึกษา
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 
     

 

นายกฤชนนท์  บุญรอด
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายบุคคลและงบประมาณ/บริหารทั่วไป

 

 

นางสาวโฉมสุดา  บุญล้อม
 รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายวิชาการ 

 

นางสาวนัทธมน  ผลทวี
 รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

บริหารกิจการนักเรียน

 

ฝังโครงสร้างงาน โรงเรียนพนาศึกษา